پایگاه مقاومت اینترنتی امام خامنه ای پایگاه مقاومت اینترنتی امام خامنه ای - پایگاه بسیج 313 امام خامنه ای - عمار یاسر (111111)| مجموعه پوستر ها، فیلم ها، مقالات، کتاب ها ، نرم افزار ها و دیگر آثار ارزشی
پایگاه مقاومت اینترنتی امام خامنه ای
این چه فتنه است که آفت زده ایمان ها را
این عـــمار که روشن بکـــند جــــان ها را